This is a sample page.

Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów realizowanych za pośrednictwem e-Sklepu internetowego www.chillpill.to

Sprzedający:

Właścicielem sklepu internetowego www.chillpill.to jest firma: Ewelina Drewniany FOTO&DESIGN, z siedzibą w Żelichów 64, 33-260 Gręboszów, Zarejestrowana pod numerem NIP: 8733284345, zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Informacje kontaktowe:

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej hello@chillpill.to , tel +48 733 591 828

§1 Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedawca/Sprzedający – właściciel Sklepu Internetowego www.chillpill.to

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.chillpill.to
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 7. Producentem Towarów jest chillpill.to.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.chillpill.to
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. 
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu.Czas realizacji zamówienia oraz wysyłki produktów znajdujących się w sklepie wynosi 2-3 dni.
 10. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 11. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Sprzedającego zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany i będzie miał możliwość zmiany zamówionego Towaru na inny, wyrażenia zgody na dłuższy czas realizacji lub możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, czego konsekwencją jest zwrot wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 12. W sytuacji nieodebrania zamówionego Towaru od przewoźnika w wyznaczonych ramach czasowych, Towar zostaje zwrócony do Sprzedającego. Konsekwencją tego jest anulowanie Zamówienia i zwrot wpłaconych środków pieniężnych pomniejszony o kwotę zwrotu Towaru. 
 13. W sytuacji nieopłacenia zamówienia do 48 h zamówienie zostanie anulowane. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem po dodaniu produktu do Koszyka.
 5. Koszt dostawy Towaru zależy od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. Koszty przesyłki wg cennika danego dostawcy.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki Towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztem powrotu nieodebranej przesyłki do Sprzedawcy. W przypadku chęci ponownego wysłania Towaru, niezbędne jest ponowne opłacenie kosztu przesyłki przez Klienta. 

§ 5 Płatności

 1. Metody płatności 

Płatności są obsługiwane za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl oraz PayPal – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności przelewy24.pl lub PayPal.

§ 6 Odstąpienie od umowy / zwrot

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy – Karmelicka 74, 34-100 Wadowice
 4. ZWROTY
  Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się, wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz paragonem (lub fakturą). Zwrot należności odbywa się na podane w formularzu zwrotu konto bankowe. Czas oczekiwania na zwrot należności wynosi 14 dni roboczych.
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego całkowitych kosztów przesyłki.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu wskazując na ingerencję osób trzecich, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjny sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 3. Reklamacje należy składać na adres mailowy Usługodawcy: hello@chillpill.to
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Umowy Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy zawieraniu Umowy.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Administratorem i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Administratora.
 5. Dane do kontaktu z Administratorem: Ewelina Drewniany FOTO&DESIGN, z siedzibą w Żelichów 64, 33-260 Gręboszów, Zarejestrowana pod numerem NIP: 8733284345 tel. +48 733 591 828